Tên đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo phương pháp "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Thái BÌnh
Mã đề tài TB-CT/XH09/20
Cấp quản lý Cấp tỉnh Lĩnh vực Xã hội nhân văn
Đơn vị chủ trì Văn phòng UBND tỉnh Thời gian thực hiện 01/01/2020
Tài liệu đính kèm
Báo cáo tổng hợp

BC

Kết quả triển khai

KQ