Tìm kiếm

Tìm thấy: 1 văn bản

STT Tên đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện
1 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo phương pháp "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Thái BÌnh Cấp tỉnh Xã hội nhân văn Văn phòng UBND tỉnh 01/01/2020