Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 208
Tháng 08 : 2.282
Quý 3 : 7.482
Năm 2020 : 181.665
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
10/2015/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
06/10/2015
06/2015/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh
25/05/2015
Video hoạt động
Thời tiết