Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.217
Tháng 05 : 30.516
Quý 2 : 104.849
Năm 2024 : 167.138
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm về chuyển đổi số và Đề án 06

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh tại cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm về chuyển đổi số và Đề án 06; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023

Ngày 08/8/2023, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm về chuyển đổi số và Đề án 06; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ phó Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, thành viên Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh và Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và ý kiến phát biểu, thống nhất của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh xác định nhiệm vụ chuyển đổi số và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06) là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. 06 tháng đầu năm 2023, công tác triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là triển khai Đề án 06: Đã triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; hoàn thành cấp Căn cước công dân cho 100% công dân (với hơn 1,5 triệu thẻ) trước thời hạn Bộ Công an giao 63 ngày; cấp 803.868 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 101,2% (vượt  chỉ tiêu 1,2%); Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình đã thực hiện kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 66,79% (vượt mục tiêu 16,79%); tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 99,5% (vượt mục tiêu 2,5%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác chuyển đổi số, như: Việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 còn có cơ quan, đơn vị chậm; kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh đề ra còn một số chỉ tiêu chưa đạt, hoặc đạt ở mức thấp so với mục tiêu đề ra; xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI cấp tỉnh) năm 2022 của tỉnh Thái Bình giảm 11 bậc so với năm 2021 (từ vị trí thứ 45 năm 2021 giảm xuống vị trí 56 năm 2022).

  Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn có một số nguyên nhân chủ quan, như: Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, thực thi trách nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số còn hạn chế, chưa đầy đủ, có lúc còn xem nhẹ việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; hạ tầng số còn hạn chế; công tác tuyên truyền về chuyển đổi số chưa thường xuyên và chưa đạt hiệu quả.

  Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06; Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh yêu cầu:

  1. Đối với công tác chuyển đổi số

  1.1. Yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển đổi số, từ đó đề ra giải pháp, chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

          - Khẩn trương triển khai rà soát, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp; tổ chức họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06.

  - Khẩn trương rà soát, ban hành các Văn bản chỉ đạo, Kế hoạch về chuyển đổi số thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình theo quy định, hoàn thành trước 15/8/2023; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp ký các Văn bản chuyên đề về chuyển đổi số từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

  - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, đáp ứng nhu cầu, mong muốn của người dân, doanh nghiệp; tăng cường thời lượng, tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về công tác chuyển đổi số và Đề án 06.

  - Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục phát huy và nâng cao thực hiện ký số văn bản điện tử. Thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đang được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả; hoàn thành trong Quý III năm 2023.

  1.2. Sở Thông tin và Truyền thông

          - Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch nâng cao Chỉ số chuyển đổi số DTI của tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo; trong đó phải chỉ rõ giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, địa phương đối với từng chỉ số đánh giá xếp hạng chuyển đổi số làm cơ sở theo dõi, đánh giá trách nhiệm trong triển khai thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2023.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá kết quả hoạt động và có giải pháp để nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng phục vụ công tác chuyển đổi số.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo cụ thể, thiết thực hiệu quả.

- Là cơ quan đầu mối, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI của tỉnh.

  1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ “Tiên phong tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc” bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện.

          1.4. Sở Nội vụ tham mưu, cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong tiêu chí thành phần xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  1.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đưa nội dung báo cáo về chuyển đổi số vào thành một nội dung trong báo cáo tháng, quý, năm trong báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh.

  2. Đối với công tác triển khai Đề án 06

          2.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 22/3/2023, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, đy mạnh thực hiện Đ án 06 trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023 và các năm tiếp theo, Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  2.2. Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 46 nhiệm vụ 06 tháng cuối năm trong kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Đối với các sở, ngành, địa phương nào chưa hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm phải rút kinh nghiệm và có giải pháp triển khai thực hiện, hoàn thành trong tháng 8/2023.

  2.3. Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả 02 dịch vụ công liên thông. Các đơn vị phải có trách nhiệm giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực của mình đúng thời hạn không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác.

  2.4. Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo chỉ đạo của Tổ công tác Đề án Chính phủ.

  2.5. Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ công tác lưu trữ, số hóa kết quả giải quyết các thủ tục chính; xây dựng và triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) trên nền tảng bản đồ số, phục vụ phân tích dữ liệu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, chuyển đổi số và các chính sách khác của tỉnh.

  2.6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu đẩy mạnh triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo phù hợp với từng loại đối tượng, mang lại hiệu quả, tiện ích cho đối tượng hưởng chính sách.

  2.7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, cơ quan bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính...) để số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp.

  2.8. Các sở, ngành phối hợp với Công an tỉnh làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu; việc chia sẻ dữ liệu phải đảm bảo theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu.

  2.9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ngoài những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung chỉ đạo Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Huy động nguồn nhân lực để làm sạch dữ liệu của các ngành để kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trước mắt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ Kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh tại cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm về chuyển đổi số và Đề án 06, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.


Tác giả: Văn phòng UBND tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết