Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.325
Tháng 05 : 30.624
Quý 2 : 104.957
Năm 2024 : 167.246
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 4149/UBND-KGVX  ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020; Văn bản số 831/STTTT-CNTTVT ngày 01/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin đến ngày 01/10/2021 và đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

          1.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thái Bình.

          Văn phòng đã chỉ đạo, ban hành Quyết định số 132/QĐ-VP ngày 28/10/2020 về  quy chế quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành các Kế hoạch số 05/KH-VP ngày 25/6/2019, Kế hoạch số 02/KH-VP ngày 13/02/2020; Kế hoạch số 03/KH-VP ngày 19/02/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 80/QĐ-VP ngày 24/9/2021 về Ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

          2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể

           Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy chế sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin, ban hành các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan, trong đó đặc biệt chú trọng tới nguyên tắc an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước. Các quy chế và kế hoạch ứng dụng nghệ thông tin được công khai, quán triệt đến toàn thể  cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan về tầm quan trọng trong việc bảo về dữ liệu cá nhân, dữ liệu dùng chung nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm cấm việc làm lộ, lọt thông tin, tạo sự chuyển biến và nhận thức trong hành động cho mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

          Văn phòng đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chú trọng đầu tư các thiết bị bảo mật như thiết bị tường lửa, thiết bị cân bằng tải, thiết bị mã hóa tín hiệu các cuộc họp trực tuyến. Lựa chọn các thiết bị công nghệ thông tin rõ nguồn gốc, thực hiện mua sắm tập trung các thiết bị công nghệ thông tin theo quy định của tỉnh.

          Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong cơ quan Văn phòng được  quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo quản trị mạng chuyên sâu, nhất là các lớp về an toàn, an ninh thông tin, tích cực tham gia đội ứng cứu sự cố mạng của tỉnh, tham gia đầy đủ các buổi diễn tập các tình huống tấn công mạng.

          Thường xuyên giữ quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin như các phòng, ban của Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông tỉnh (VNPT), Vietel Thái Bình. Kịp thời trao đổi, xử lý các sự cố mạng phát sinh, duy trì thông suốt các hệ thống công nghệ thông tin tại cơ quan. Tuân thủ các hướng dẫn về an toàn, bảo mật của các cơ quan cấp trên trong việc cấu hình, duy trì các đường truyền chuyên dùng phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và hoạt động của cơ quan Văn phòng.

          Hệ thống Họp trực tuyến được vận hành thường xuyên, thông suốt, an toàn và bảo mật; hằng năm đã phục vụ hàng trăm cuộc họp trực tuyến lên Trung ương và đến cấp huyện, cấp xã.

          Hệ thống Mạng LAN của cơ quan đã được đầu tư các thiết bị tường lửa, 100% các máy tính được trang bị phần mềm diệt virus tập trung của tỉnh.

          Đã tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về quy trình thưc hiện ký số điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, đến nay quy trình phát hành văn bản điện tử có ký số đã dần đi vào nề nếp, tạo thành các bước từ tham mưu soạn thảo văn bản đến trình ký và phát hành văn bản đi của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ tài liệu của cơ quan đã tích cực tham gia các lớp tập huấn của Văn phòng Chính phủ, từng bước tiếp cận và thực hiện việc lưu trữ điện tử các tài liệu theo quy định về lưu trữ điện tử đảm bảo an toàn, bảo mật tài liệu.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết