Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.257
Tháng 05 : 30.556
Quý 2 : 104.889
Năm 2024 : 167.178
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Công văn số 772/TTCP-C.IV ngày 17/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức; theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 324/TTr-TTr ngày 03/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức

Trong những năm qua Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình rất chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tiêu cực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,…đã được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tiêu cực, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác xây dựng, ban hành văn bản triển


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video hoạt động
Thời tiết