Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 372
Tháng 07 : 36.108
Quý 3 : 36.108
Năm 2024 : 266.350
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp

Cách đây 78 năm, ngày 28/8/1945, ngay sau khi Chính phủ lâm thời được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định lập Văn phòng Chủ tịch Chính phủ - tiền thân của Văn phòng Chính phủ. Từ đó, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (theo Quyết định số 828/QĐ-TTg, ngày 22/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ).

Ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước, những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông, xúc tiến đầu tư, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đa dạng hóa hình thức, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, thực hiện tốt việc bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ hiệu quả các hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ động thay đổi, cải tiến công tác tham mưu tổng hợp

Đến ngày 25/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý kịp thời hơn 21.400 văn bản đến; phối hợp với các cấp, ngành dự thảo, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành hơn 6.300 văn bản các loại bảo đảm chất lượng, kịp thời đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Với số lượng văn bản rất lớn nên thời gian qua Văn phòng UBND tỉnh chủ động thay đổi, cải tiến công tác tham mưu tổng hợp bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, thực hiện giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Mạng văn phòng điện tử liên thông, đặc biệt là áp dụng chữ ký số trong hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành; quản lý văn bản; tiết kiệm chi phí, giấy tờ, thời gian xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh luôn chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực; tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý và cả năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Trước những yêu cầu của thực tiễn nhiệm vụ công tác của Văn phòng UBND tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh luôn được bổ sung và củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh có 13 đơn vị trực thuộc với 106 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động. Trong đó, 2 đồng chí có trình độ tiến sĩ, 26 đồng chí trình độ thạc sĩ, 60 đồng chí trình độ đại học; 25 đồng chí trình độ cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị và 26 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao, thời gian tới Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức có triển vọng phát triển.

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 8 tháng năm 2023, Văn phòng tham mưu UBND tỉnh ban hành 25 quyết định công bố TTHC với tổng số 649 TTHC, trong đó có 261 TTHC mới ban hành, 132 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 256 TTHC bị thay thế, bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; công bố 8 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh còn chủ động triển khai giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện với tổng số 1.509 TTHC, trong đó có 1.291 TTHC được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chiếm 99,5% và 218 TTHC được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, chiếm 96,5%.

8 tháng năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết 50.308 hồ sơ.

Cùng với việc sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh còn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 8 tháng năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 50.308 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 42.657 hồ sơ, đạt 84,79%; giải quyết đúng hạn 7.608 hồ sơ, đạt 15,13%; giải quyết quá hạn 43 hồ sơ, chiếm 0,08%. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân, trong đó thường xuyên rà soát, đôn đốc, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định, quy trình giải quyết TTHC, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ giải quyết quá hạn, hạn chế việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện TTHC tại Trung tâm, trên cơ sở đó có giải pháp điều chỉnh phù hợp. 8 tháng năm 2023, Trung tâm đã lấy ý kiến đánh giá của 3.342 lượt người dân và doanh nghiệp (bao gồm cả đánh giá trực tiếp và trực tuyến), trong đó số phiếu rất hài lòng chiếm 94,64%, số phiếu hài lòng chiếm 5,36%, không có phiếu đánh giá bình thường và không hài lòng.

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển xem xét, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Nhiều kết quả tích cực

Nhờ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Điển hình: Phối hợp với các sở, ngành xây dựng và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh khi được thông qua; kịp thời thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm cơ sở để các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm giữ vững và cải thiện thứ hạng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính PAR Index, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI (năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh tăng 19 bậc, chỉ số PAR Index tăng 7 bậc, chỉ số SIPAS tăng 27 bậc so với năm 2021)... Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tham mưu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình, hội nghị kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn về thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư - hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... Đặc biệt, sau khi tiếp nhận Cổng thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh bảo đảm ổn định, cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời các thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; bảo đảm đây là kênh thông tin chỉ đạo, điều hành chính thức của UBND tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Bình đến độc giả trong và ngoài nước cũng như đáp ứng việc khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rèn luyện, nỗ lực, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của Văn phòng bảo đảm về tiêu chuẩn và số lượng theo hướng hiện đại hóa và chuyên môn hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tham mưu tổng hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt chế độ công vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ góp phần tích cực vào thành tựu chung của tỉnh, đưa Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.


Tác giả: nguồn Báo Thái Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết