Số lượng truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 132
Tháng 07 : 6.959
Quý 3 : 6.959
Năm 2021 : 29.909
Bình chọn
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

Tại kỳ họp Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo của các ngành, Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác điều hành ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền năm 2020; đồng thời chất vấn, trả lời chất vấn. Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bàn và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời phát biểu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm; nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và mục tiêu, giải pháp cần chỉ đạo thực hiện trong năm 2021.

Với chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GRDP) năm 2021 đạt từ 9,1% trở lên so với năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng nhân dân dân tỉnh đề ra. Trong đó thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chỉnh phủ, Bộ Y tế, của tỉnh về phòng, chống đại dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; tập trung cao độ thực hiện các biện pháp thu ngân sách năm 2021; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; chú trọng ưu tiên nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, di tích lịch sử xuống cấp; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị và tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết, thống nhất thông qua 32 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025.

2. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

3. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

4. Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

5. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

6. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2021.

7. Nghị quyết thông qua phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

8. Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và Lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

10. Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025.

11. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà học 3 tầng 18 phòng, nhà để xe học sinh, Trường THPT Bắc Đông Quan.

12. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà học 4 tầng, 20 phòng học và bổ sung một số gian nhà xe, Trường THPT Nguyễn Du.

13. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học, phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ, Trường THPT Phụ Dực.

14. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông tả Trà Lý đoạn từ K46+520 đến K46+650 và đoạn từ K47+200 đến K48+000 địa phận xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy.

15. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở sông Sa Lung, Đông Xuân, huyện Đông Hưng.

16. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn từ đê tả sông Trà Lý đến đường quốc lộ 39, huyện Đông Hưng.

17. Nghị quyết thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

18. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.

19. Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.

20. Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ; phê duyệt đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025.

21. Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2000.

22. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021.

23. Nghị quyết về việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình.

24. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung thứ 4 trong danh mục tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

25. Nghị quyết về chương trình công tác của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh năm 2021.

26. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND tỉnh.

27. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

28. Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

29. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

30. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

31. Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

32. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Nguồn:Trần Thị Thu Hằng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách tin liên quan
Video hoạt động
Thời tiết