Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 76 Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.735.379   Fax: 02273.731.513 

Website: https://vpubnd.thaibinh.gov.vn
Email :ubndtinhthaibinh.mega@vnn.vn