Trung tâm hội nghị là đơn vị sự nghiệp, làm việc theo chế độ thủ trưởng, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định; có các nhiệm vụ như sau:

1. Phục vụ các hội nghị, hội thảo của Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và Trung ương tổ chức tại tỉnh.

2. Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, k thuật được giao nhằm phục vụ tốt các hội nghị, cuộc họp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

3. Tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, mặt bằng hiện có để tổ chức các dịch vụ có thu khác theo quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, hiệu quả và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao của đơn vị;

4. Tổ chức quản lý chặt chẽ lao động, tiền vốn, tài sản, cở sở vật chất của đơn vị theo quy định hiện hành; thực hiện nghiêm chế độ kế toán, công tác quản lý tài chính, tài sản và các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

5. Bố trí sắp xếp bộ máy quản lý, cán bộ, nhân viên tinh gọn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ; được sử dụng các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ và đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, nhân viên;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.