a) Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Xây dựng và quản lý chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; công tác tổng hợp, thống kê; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố; 

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan soạn thảo các Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của UBND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

c) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và UBND cấp huyện;

d) Tham mưu, giúp việc cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

đ) Giúp UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật;

e) Tham mưu việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

f) Giúp UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi các sở, ngành, đơn vị: Cục Thống kê; Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.