Làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng về các lĩnh vực công tác: Tài chính, kế hoạch, quản lý tài sản, kho quỹ của cơ quan theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng;

b) Thực hiện việc lập dự toán, thanh quyết toán tài chính theo quy định; tổ chức mua sắm, trang thiết bị, vật tư...; quản lý, bảo trì, sửa chữa các phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho các hoạt động của cơ quan;

c) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản công của Văn phòng, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền công đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước; theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công theo chế độ tự chủ của Văn phòng;

d) Đảm bảo công tác hậu cần; Trang trí khẩu hiệu các ngày lễ Tết, công tác lễ tân, khánh tiết, cardve phục vụ cuộc họp, hội nghị, bố trí ăn, nghỉ của các đoàn khách đến thăm, làm việc với UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng; phục vụ tăng âm loa đài và các thiết bị khác tại phòng giao ban trực tuyến, các phòng họp khi hội nghị có yêu cầu.

đ) Theo dõi, thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo cung cấp điện, nước phục vụ hoạt động của cơ quan; công tác vệ sinh môi trường; chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh;

e) Giúp lãnh đạo Văn phòng xây dựng lịch phân công lái xe, bố trí xe ô tô, cấp phát, thanh toán xăng dầu đảm bảo phục vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng kịp thời, thuận lợi, an toàn;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.