a) Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; nước sạch; giải phóng mặt bằng; môi trường và biến đổi khí hậu; khí tượng, thuỷ văn; thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai; ngoại vụ;  

b) Theo dõi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.