a) Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Nội vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền; thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác thanh niên; công tác tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; thanh tra, phòng chống tham nhũng (trừ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết khiếu kiện hành chính).

b) Giúp UBND tỉnh, Chánh Văn phòng giữ mối liên hệ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

c) Theo dõi các sở, ngành, đơn vị: Sở Nội vụ (gồm cả Ban Tôn giáo và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh), Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.