a) Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tài chính và ngân sách nhà nước; kiểm toán; công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Trình phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác theo kế hoạch hằng năm và các nguồn vốn được bổ sung trong năm theo quy định;

- Trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Các dự án vốn ngân sách nhà nước và các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước.

b) Theo dõi các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Bình; Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.