a) Theo dõi, tham mưu giúp Chánh Văn phòng Văn phòng xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát Thủ tục hành chính của UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

b) Kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính do các sơ, ban, ngành trình UBND tỉnh; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

c) Tiếp nhận, xử lý và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất, giao cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định;

d) Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh theo quy định;

đ) Kiểm tra, tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính;

e) Thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương;

f) Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính tổ chức; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.