a) Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá, thể thao, du lịch; khoa học và công nghệ; lao động, thương binh và xã hội; thông tin, truyền thông, phát thanh, bưu chính, viễn thông, truyền hình, báo chí, xuất bản; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; dân số, gia đình, trẻ em; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống các tệ nạn xã hội; các hoạt động nhân đạo, từ thiện;

b) Theo dõi sở, ngành, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh quản lý. Giúp UBND tỉnh giữ mối liên hệ với các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề … không thuộc tỉnh quản lý đóng trên địa bàn tỉnh;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.