Làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng về các lĩnh vực công tác: tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, trung tâm; quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch cán bộ theo phân cấp; thực hiện chế độ chính sách như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu..., thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của cơ quan; thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu; công tác quân sự của cơ quan; công tác cải cách hành chính; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan của Văn phòng, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động phục vụ các ngày Lễ, Tết; kế hoạch đón tiếp khách của Văn phòng;

c) Chủ trì, phối hợp với phòng Quản trị - Tài vụ, các đơn vị có liên quan và Đội cảnh sát Công an bảo vệ mục tiêu tại trụ sở UBND tỉnh để tham mưu các phương án đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự an toàn khu vực cơ quan theo quy định hiện hành;

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan của Văn phòng giúp Chánh Văn phòng xây dựng Nội quy, Quy chế của Văn phòng và theo dõi, báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện;

đ) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức đoàn thể của cơ quan;

e) Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các sở, ngành, Văn phòng UBND cấp huyện;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.