a) Theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực: Công nghiệp; thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; giao thông, vận tải, an toàn giao thông; xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; điện lực; các dự án PPP;

b) Theo dõi sở, ngành, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, Công ty Điện lực Thái Bình;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.