Làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo điện tử, lưu trữ theo qui định của pháp luật;

b) Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành Công báo;

c) Quản lý phát triển và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Văn phòng. Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng phối hợp với các cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin triển khai kết nối, hướng dẫn khai thác có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc;

d) Quản trị hệ thống mạng cục bộ tại Văn phòng (mạng LAN), tham mưu đề xuất thuê các dịch vụ viễn thông; tham mưu bảo trì, trang bị các thiết bị tin học phục vụ kịp thời hoạt động của Văn phòng; phối hợp với các đơn vị liên quan cải tạo, nâng cấp và duy trì khai thác hiệu quả Hệ thống truyền hình trực tuyến; tham mưu xây dựng, duy trì hiệu quả trung tâm điều hành chính quyền điện tử, phòng họp không giấy tờ tại Văn phòng;

e) Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tin học hoá quản lý hành chính nhà nước;

f) Tham mưu khai thác hiệu quả các Hệ thống thông tin của Trung ương và địa phương;

g) Rà soát, tổng hợp danh sách các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo có thời hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.