Ban Tiếp Công dân tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng, dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng Ban để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức, với các nhiệm vụ:

a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp Công dân; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh hoặc lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh , HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp công dân;

b) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh hoặc qua đường bưu điện, hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến UBND tỉnh; Hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết với đơn  không thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết của Ban Tiếp Công dân tỉnh;

c) Theo dõi việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn do UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tiếp Công dân tỉnh chuyển đến;

d) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp Công dân; Báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, Thanh tra và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

đ) Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung; phối hợp với Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh và người tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh;

e) Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp đưa công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết khi có công dân tập trung có tính chất khiếu kiện tại khu vực cổng Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh;

f) Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức, cơ quan, chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc sở, ngành, UBND huyện, thành phố;

g) Trực tiếp nhận và xử lý đường dây nóng của tỉnh, chuyển nội dung kiến nghị phản ánh của công dân, doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.