I. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đồng chí Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

- Xử lý văn bản, tài liệu đến; xây dựng Lịch công tác của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; là Chủ tài khoản.

- Phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch (trừ quy hoạch tỉnh), kinh tế đầu tư ngoài ngân sách, tài chính và ngân sách nhà nước, tài nguyên và môi trường.

- Phụ trách Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Ký duyệt các chứng từ thu - chi của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Phụ trách mọi hoạt động của phòng Hành chính - Tổ chức.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối liên hệ công tác với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Theo dõi các huyện: Quỳnh Phụ, Tiền Hải.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm các lĩnh vực: Kinh tế (trừ kinh tế đầu tư ngoài ngân sách, tài chính và ngân sách nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội), Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính, Nông nghiệp.

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi huyện, thành phố: Đông Hưng, Hưng Hà và thành phố Thái Bình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.

3. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chánh Văn phòng

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực: Tổng hợp, công thương, giao thông, xây dựng, ngoại vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh.

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của các phòng, đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh Thái Bình, Quản trị - Tài vụ.

- Ký duyệt các chứng từ thu - chi và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về hoạt động chi tiêu của Văn phòng (trừ hoạt động chi tiêu của Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh Thái Bình).

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương và Thái Thụy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.

4. Đồng chí Nguyễn Đức Huỳnh, Phó Chánh Văn phòng

- Làm nhiệm vụ Thư ký giúp việc trực tiếp cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm về lĩnh vực Khoa giáo - Văn xã.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.