1. Đồng chí Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Phụ trách chung các công việc của Văn phòng; xử lý văn bản, tài liệu đến; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng; là Chủ tài khoản.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và quản lý Chương trình công tác, Lịch công tác tuần; giữ mối liên hệ công tác với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng Kinh tế, Công thương Xây dựng Giao thông.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp do chuyên viên phòng trên phụ trách.

- Theo dõi các huyện: Tiền Hải, Thái Thụy, Quỳnh Phụ.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Ban Tiếp công dân tỉnh

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của Phòng Nông nghiệp- Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp Công dân tỉnh, Hành chính - Tổ chức (trừ công tác tổ chức cán bộ), Quản trị - Tài vụ và Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Ký duyệt các chứng từ thu – chi và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về hoạt động chi tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các huyện: Kiến Xương, Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.

4. Đồng chí Trương Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng

- Giúp việc đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm về lĩnh vực tổng hợp, nội chính và hoạt động của các phòng: Tổng hợp, Nội chính.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.