1. Đồng chí Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

- Xử lý văn bản, tài liệu đến; xây dựng Lịch công tác của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của Văn phòng; là Chủ tài khoản.

- Phụ trách các lĩnh vực: Kinh tế (trừ quy hoạch; kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch xúc tiến đầu tư và ngân hàng); Ngoại vụ.

- Phụ trách Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Ký duyệt các chứng từ thu - chi của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách

- Giữ mối liên hệ công tác với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Theo dõi các huyện: Quỳnh Phụ, Tiền Hải.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm các lĩnh vực: Nội chính, Khoa giáo – Văn xã, Kiểm soát Thủ tục hành chính.

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của các phòng: Hành chính - Tổ chức (trừ công tác tổ chức cán bộ), Công báo Tin học.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi huyện các huyện: Vũ Thư và Thành phố Thái Bình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.

3. Đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Chánh Văn phòng.

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực: Xây dựng, Quy hoạch (trừ Quy hoạch tỉnh); Nông nghiệp - Tài nguyên - Môi trường.

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- Ký duyệt các chứng từ thu - chi và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về hoạt động chi tiêu của Văn phòng (trừ hoạt động chi tiêu của Trung tâm Hành chính công tỉnh).

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi huyện các huyện: Hưng Hà, Thái Thụy

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.

4. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chánh Văn phòng

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực: Công thương; Giao thông; Tổng hợp, Quy hoạch tỉnh; kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch xúc tiến đầu tư và ngân hàng.

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động của các phòng, đơn vị: Quản trị - Tài vụ và Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Theo dõi các sở, ngành, tổ chức và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi huyện các huyện: Kiến Xương, Đông Hưng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.