TRỤ SỞ UBND TỈNH: Số 76 Lý thường Kiệt.        

 

                   Fax: (0227). 3731.513;   Thường trực: (0227).3731.524;   

 

                   Email: vpubnd@.thaibinh.gov.vn