1. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh gồm: Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh văn phòng,

2. Các đơn vị trực thuộc: 13 đơn vị, gồm: 09 phòng, 01 ban và 03 Trung tâm

+ Phòng Kinh tế;

+ Phòng Khoa giáo - Văn xã;

+ Phòng Nội chính - Kiểm soát Thủ tục hành chính

+ Phòng Tổng hợp;

+ Phòng Hành chính – Tổ chức;

+ Phòng Ngoại vụ;

+ Phòng Công thương - Xây dựng - Giao thông;

+ Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên - Môi trường;

+ Phòng Quản trị - Tài vụ;

+ Ban Tiếp công dân tỉnh;

+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

+ Trung tâm Hội nghị tỉnh;

+ Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến Đầu tư và Phát triển