Văn phòng  Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có 11  phòng, ban, trung tâm  trực thuộc gồm:

+ Phòng Công tác Đại biểu Quốc Hội

+ Phòng Công tác Hội đồng nhân dân

+ Phòng Kinh tế-Tài chính

+ Phòng Văn hóa - Xã hội

+ Phòng Nội chính-Pháp chế

+ Phòng Thư ký - Tổng hợp

+ Phòng Hành chính – Tổ chức

+ Phòng Quản trị - Tài vụ

+ Ban Tiếp công dân tỉnh

+ Trung tâm Hành chính công tỉnh

+ Trung tâm Hội nghị tỉnh