Tìm kiếm văn bản:  
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/2014/QĐ-UBND 18/04/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
2 05/2014/QĐ_UBND 26/06/2014 QĐ Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình của cơ quan nhà nước
3 41/TB-VP 29/09/2014 THÔNG BÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 39 (từ ngày 22 - 28/9/2014) của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
4 06/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5 07/2014/QĐ-UBND 30/06/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
6 08/2014/2014 30/06/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
7 09/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
8 10/2014/QĐ-UBND 08/08/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
9 3253/QĐ-UBND 31/12/2014 Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2015
10 3157/QĐ-UBND 26/12/2014 Phê duyệt kế hoạch công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2015
11 01/2014/QĐ-UBND 24/01/2014 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
12 02/2014/QĐ-UBND 27/01/2014 Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình
13 03/2014/QĐ-UBND 24/03/2014 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
14 11/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình
15 12/2014/QĐ-UBND 25/08/2014 Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình
16 13/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương
17 14/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công
18 15/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 Ban hành quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 202
19 16/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 Ban hành quy đinh cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp,nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020
20 17/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 Ban hành quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020
21 18/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 Về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020
22 19/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23 20/2014/QĐ-UBND 26/09/2014 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng diện rộng của tỉnh Thái Bìn
24 21/2014/QĐ-UBND 24/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
25 22/2014/QĐ-UBND 07/11/2014 Về việc phân cấp trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và phê duyệt quy trình quản lý vận hành khai thác cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình
26 23/2014/QĐ-UBND 17/11/2014 Ban hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình
27 24/2014/QĐ-UBND 17/11/2014 Bãi bỏ nội dung quy định tại Điều 3, Khoản 8 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh
28 25/2014/QĐ-UBND 26/11/2014 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
29 27/2014/QĐ-UBND 04/12/2014 Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
30 28/2014/QĐ-UBND 04/12/2014 Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
31 29/2014/QĐ-UBND 08/12/2014 Ban hành quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tac quản lý hoạt động điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
32 30/2014/QĐ-UBND 12/12/2014 Về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
33 31/2014/QĐ-UBND 23/12/2014 Về việc quy định phạm vi tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
34 32/2014QĐ-UBND 25/12/2014 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đên năm 2020
35 33/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
36 34/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
37 01/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
38 02/2015/QĐ-UBND 02/02/2015 Ban hành quy định nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh
39 03/2015/QĐ-UBND 05/03/2015 Ban hành Quy định quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình
40 04/2015/QĐ-UBND 15/04/2015 Ban hành Quy định đánh giá và xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020
41 05/2015/QĐ-UBND 16/04/2015 Ban hành quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh
42 06/2015/QĐ-UBND 25/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh
43 07/2015/QĐ-UBND 03/08/2015 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình
44 09/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 Ban hành quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình
45 08/2015/QĐ-UBND 16/09/2015 Phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnhThái Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
46 10/2015/QĐ-UBND 06/10/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
47 11/2015/QĐ-UBND 19/10/2015 Ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình
48 12/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
49 13/2015/QĐ-UBND 13/11/2015 Ban hành Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Văn Bản
Bản Quyền Thuộc Văn Phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Địa chỉ: Số 76, phố Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình.Điện Thoại:(0227).3735.379 Fax:(0227).3731.513
Email :ubndtinhthaibinh.mega@vnn.vn